Kontakt

Intresseanm. Word

Intresseanmälan webb

Avtalsmallar

Aktuellt

Länkar Verktyg

Fiberbredband

Innehåll

Webbplatskarta

Bygga Fiber

 

 

Kommunens stamnätFrågor o SvarByalagskonceptNätplanering Sankt Anna fiberV.Husby FiberDrothem/SkönbergaLuddingsbo FiberGårdeby  FiberÖstra Ryd Fiber

Portal för fiberbredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun

            Senaste nytt i ordningsföljd

Bredbandsutbyggnad som planerat

Enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2013-02-12, har idag - 2013-02-13 - på kommunstyrelsen tagits beslut att gå vidare med utbyggnad av fiberbaserat bredband på Söderköpings landsbygd, i enlighet med tidigare fattade beslut.

”Alliansen är mycket nöjd att vi nu i enighet kan fullfölja vår bredbandsatsning till nytta för hela kommunens utveckling”, säger Magnus Berge, kommunstyrelsens ordförande.
Med anledning av den diskussion som tagits upp gällande bredbandsutbyggnadens planering och genomförande har, senast på kommunstyrelsens arbetsutskott igår, sammanträffande med Linköpings kommun och Norrköping Vatten ägt rum för att inhämta vissa sakuppgifter och ta fram en gemensam faktabakgrund.

 Söderköpings kommun ska också i god ton slutföra de förhandlingar som har påbörjats med Telia/Skanova. När de förhandlingarna avslutas, inom ett par veckor, finns ett reellt alternativ att ta ställning till. Under tiden fortsätter kommunen med sitt påbörjade projekt för att förse kommunens invånare med högkvalitativt bredband. Söderköpingsborna kan inte vänta längre.

 Det kan konstateras att det därmed i en anda av öppenhet och förståelse finns en gemensam vilja att gå vidare i projektet.  Det tidigare fattade beslutet i augusti 2012 om projektets genomförande och planering ska därmed fortsatt gälla. Det råder samstämmighet om att det är av högsta angelägenhet att projektet inte stannar upp eller tappar fart.

”Beslutet som fattades av KS i augusti var rätt beslut att fatta under de förutsättningarna. Den gemensamma ståndpunkt vi nått idag visar att det finns en förståelse och öppenhet från båda sidor att vilja lösa den här frågan på ett klokt sätt.” säger Mattias Ravander (S) oppositionsråd.

Fortsatta diskussioner med intressenter och andra parter kommer att ske för att projektet ska drivas på ett så klokt sätt som möjligt. Målet är att Söderköpings landsbygd ska få ett fiberbaserat bredbandsnät av högsta kvalitet i enlighet med de nationella målen.

Magnus Berge (C)                                        Mattias Ravander (S)                          
Ordförande                                                    2:e vice ordförande
Kommunstyrelsen                                       Kommunstyrelsen

Stefan Petersson (M)                                  Marja Bergström (V)
1: e vice ordförande                                     Ersättare
 Kommunstyrelsen                                      Kommunstyrelsen                       

Inga-Lill Östlund (FP)
Ledamot
Kommunstyrelsen                                               

Anders Eksmo (KD)
Ledamot
Kommunstyrelsen

 

Fiberbredband i Söderköping. Samverkansorgan för Byalag och

Bygdeföreningar i samverkan med

Kustlandet Leader och Länsstyrelsen i Östergötland

 

 

Information och förslag ”fiberbredband Söderköping”

Har till ändamål att vara en allians av i bygden verksamma föreningar företag, byalag, ekonomiska föreningar för bygdenät och enskilda som vill arbeta för att utveckla fiberbredband på landsbygden i Söderköpings kommun, samt hjälpa dem med myndighetskontakter m.m.

Förslag till övergripande strategi:

· Kommunen bygger och äger stamnätet

· Byanätsföreningar bygger spridningsnät i olika områden

Dela med dig av denna sida på Facebook
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/infrastruktur-och-it/bredband/Pages/for-dig-som-saknar-bredband.aspx?keyword=bredband

 


www.bredbandve22.se E-Post: bredbandve22@gmail.com

Webbansvarig Östen Johansson Uppdaterad:2013-02-15